logo historisch museum Elspeet
Zwart wit foto van de leden van het bestuur en Raad van Toezicht van het Historisch Museum Elspeet en een vertegenwoordiger van de Rabobank

Organisatie
en ANBI

1. Inleiding

De Stichting Historisch Museum Elspeet is in 2010 opgericht met het doel om de belangstelling voor, en de kennis van, de lokale cultuur en geschiedenis te bevorderen.

2. Doel en activiteiten van de Stichting

Hoewel de statutaire doelstelling van de Stichting ruimer is, is het belangrijkste doel van de Stichting om te komen tot een eigen museum. Door middel van een kleine vaste tentoonstelling, maar ook door jaarlijks wisselende thematentoonstellingen zullen diverse aspecten van het Elspeetse culturele leven door de jaren heen worden getoond. Ook is het de bedoeling dat in het museum een documentatiecentrum zal worden gevestigd.

Daarnaast verzorgt het Museum diverse publicaties. Naast kleinere publicaties ook ambitieuzere projecten als het boek “Getrouw tot In de Dood” van Gerard Mulder, over leven en dood van Hans Blankenberg, koerier van de RVV. De uitgave van een Elspeets- Nederlands woordenboek is een voorbereiding. Door de Stichting wordt nauw samengewerkt met andere partijen in Elspeet en omgeving zoals de Dorpsvereniging, de ondernemersvereniging, Stichting Nunspeet Kunstenaarsdorp, de heemkundige vereniging Nuwenspete en de lokale werkgroep daarvan (Elspete).

De bestuursleden, leden van de raad van toezicht zijn vrijwilligers en worden op geen enkele wijze financieel voor hun activiteiten beloond. Het bestuur van vergadert ongeveer 6 keer per jaar.

Het RSIN/fiscaal nummer van de Stichting is 8221.56.696.

3. Het museum

Voor de huisvesting van het nieuwe museum heeft het bestuur het oog laten vallen op de brandweerkazerne, ook wel bekend als “oude school”, omdat in het gebouw van 1876 tot en met 1954 de lagere school was gevestigd
Doordat de brandweer in juli 2014 naar een nieuw gebouw is verhuisd is dit gebouw beschikbaar gekomen en in 2015 aangekocht van de Gemeente Nunspeet. In het gebouw wordt niet alleen een Museum gehuisvest, maar er wordt ruimte gegeven aan het Jongerenwerk en aan “Uit de kunst” (Stichting Nunspeet Kunstenaarsdorp), de stichting die de Toeristische Informatiepunten (VVV) in de gemeente Nunspeet verzorgt en waarvan de Stichting Historisch Museum voor Elspeet het gastheerschap vervult.

Eind 2015 is de uitwendige verbouwing begonnen die inmiddels is afgerond.
Voor de verbouwing is een plan opgesteld met een financiële onderbouwing van de verbouwing. In het plan is ook een exploitatiebegroting opgenomen.

4. Organisatiestructuur

Op grond van de statuten heeft de stichting een Bestuur en een Raad van Toezicht. Deze zijn als volgt samengesteld:

Het Bestuur

  • G.P. van Malkenhorst, voorzitter, Ds. Kalshovenweg 10, 8075 AG Elspeet
  • D. Hazeleger, secretaris, Ds. Kalshovenweg 28, 8075 AG Elspeet
  • W. Heikoop, penningmeester, Wethouder vd Zandeweg 6, 8075 DD Elspeet
  • H. Westerbroek, lid, Haarweg 7 8075 CA Elspeet

De Raad van Toezicht

  • G.M. Mulder, Stakenbergerweg 141, 8075PW Elspeet
  • H. van Ouwendorp, Gerstweg 41, 8075 BZ Elspeet
  • J. Bolier, Nunspeterweg 25, 8075AA Elspeet

5. Financiering en schenkingsbudget

Voor de huidige vermogenspositie zie bijlage met jaarrekening 2019

6. Vermogensbeheer

Binnen het kader van de statuten heeft het bestuur voor wat betreft bestedingen een volledige beleidsvrijheid. Bij het beheer van het vermogen geldt het voorzichtigheidbeginsel. Dit betekent dat zonder nadere beleidsnotitie liquide middelen alleen worden aangehouden bij erkende Nederlandse bankinstellingen.

7. Bijlagen